Điện thoại

0908885999

Email

thiencavietnam@gmail.com

Giờ mở cửa

thứ Hai - thứ Bảy: 7AM - 7PM

𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂𝒖 𝒏𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒊𝒆̂̃𝒖 𝑻𝒂 𝒏𝒈𝒐̂̀𝒊
𝑴𝒂̀𝒏 đ𝒆̂𝒎 𝑻𝒊̣𝒄𝒉 𝑴𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒂 𝒏𝒈𝒐̂̀𝒊 𝑻𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈.
𝑯𝒊́𝒕 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊̣𝒑 đ𝒖̛𝒂 𝒉𝒐̛𝒊 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒐̛𝒊 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 Đ𝒂̣𝒐.
𝑵𝒉𝒂̉ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊̣𝒑 𝒕𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒕 𝒃𝒐̉ 𝒖̛̣𝒖 𝑷𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏 .
********************************
𝐶𝐻𝐼̀𝐴 𝐾𝐻𝑂𝐴́ 𝑆𝑈̛̣ 𝑆𝑂̂́𝑁𝐺 𝐾1–𝐾11 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖̀ …?? 𝑂̛̉ đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖̀ ??? 𝐶ℎ𝑎̆́𝑐 ℎ𝑎̆̉𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 , 𝑏𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑜𝑎̆𝑛 , ℎ𝑜𝑎̀𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑣à 𝐶𝑎́𝑖 𝑇𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁ó🍀❤️🍀
🍀 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 đ𝑜̛𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑎̀ :
𝐶𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝐶𝑢̉𝑎 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛𝑔𝑜̛𝑖 , đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 , đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂̉𝑚 , đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑖́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̉ , đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑣𝑒̂̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑘ℎ𝑢̛́ , 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑖 𝑞𝑢𝑎́ 𝑥𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖 “ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑎̂𝑦 𝑝ℎ𝑢́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 “ 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 “𝑇𝐴̣̂𝑁 𝑇𝐴̂𝑀 “𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̉ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑇ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝐶𝑎 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑙𝑎̀𝑛ℎ đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎̉𝑦 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 , 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝐴𝑐𝑒 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑘𝑜 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑎̀𝑢 𝑑𝑎 , 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑎́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑜̛́𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 𝑇ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝐶𝑎 . 𝐵𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝐴̂𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̉𝑜 đ𝑎̂̀𝑦 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ , 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝐾ℎ𝑜𝑎́ ℎ𝑜̣𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑖́ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝐶𝑜̣̂𝑛𝑔 Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝐶𝑎 𝑟𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑇𝑖̉𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝐶𝑎̉ 𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝐷𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 “ 𝐶𝐻𝑈̛̃𝐴 𝐿𝐴̀𝑁𝐻 𝑣𝑎̀ 𝐾𝐸̂́𝑇 𝑁𝑂̂́𝐼 “ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶𝑢𝑜̣̂𝑐 Đ𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 𝐴𝑖 𝐴𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́𝑐 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝐴𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 .
🍀𝑉𝑜̛́𝑖 𝐵𝑎̣𝑛 𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖̀ …???
𝑀𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑐𝑜́ đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐵𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ??
𝑀𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑙𝑎̀ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑙𝑢́𝑐 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑜̣ đ𝑎́𝑝, đ𝑢́𝑛𝑔 𝑙𝑢́𝑐 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑜̣ đ𝑒̂́𝑛. 𝐻𝑜̣ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑏𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎 𝑣𝑒̂̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑘ℎ𝑢̛́. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑢, ℎ𝑜̣ đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑔𝑎̆́𝑚, ℎ𝑜̣ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑒̂̀. Đ𝑜̂𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑐 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 , 𝑠𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎𝑢 , 𝑘𝑜 𝑐𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 , 𝑘𝑜 𝑐𝑎̂̀𝑢 , 𝑘𝑜 đ𝑜̀𝑖 ℎ𝑜̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑛 𝑥𝑒́𝑡 đ𝑜̂́𝑖 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 .
𝐶ℎ𝑜 𝑑𝑢̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑏𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑏𝑜̣̂ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̂𝑛 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 đ𝑖 𝑐ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐶𝑎̉𝑚 𝑇ℎ𝑎̂́𝑢 𝐻𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 . Đ𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑖, ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡 , đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑙𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑎̣𝑛ℎ , đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ , đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑜́𝑐 , đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̉ 𝑙𝑜̉𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑎𝑢 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑎̃𝑜 𝑡𝑜̂́ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑘𝑖𝑎 𝑇𝑜̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑇𝑜̂𝑖 “ Đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 “
𝐶𝐻𝐼̀𝐴 𝐾𝐻𝑂𝐴́ 𝑆𝑈̛̣ 𝑆𝑂̂́𝑁𝐺 𝐾𝐻𝑂𝐴́ 𝐾12 𝐵𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑇ℎ𝑜𝑛𝑔 𝐷𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝐶𝑎 𝑛ℎ𝑒́ .
************\\***************
❤️𝑇𝑜̂𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑚𝑎̉𝑛ℎ 𝑔ℎ𝑒́𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑎̣𝑛 ❤️𝑇𝑜̂𝑖 𝑌𝑒̂𝑢 𝐵𝑎̣𝑛 ❤️
   
CỘNG ĐỒNG THIỀN CA VIỆT NAM
  • Địa chỉ: Tầng 3, 174C Đội Cấn, Hà Nội
  • Hotline: 090 888 5999
  • Website: www.thienca.vn
  • Fanpage: Thiền Ca Việt Nam
  • Nhóm: Cộng đồng Thiền Ca Việt Nam
  • Nhóm Zalo: Tham gia tại ĐÂY
  • Bài viết xem nhiều