hơi thở sự sống

  • CHÌA KHOÁ SỰ SỐNG

    CHÌA KHOÁ SỰ SỐNG

    , ,

    𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂𝒖 𝒏𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒊𝒆̂̃𝒖 𝑻𝒂 𝒏𝒈𝒐̂̀𝒊 𝑴𝒂̀𝒏 đ𝒆̂𝒎 𝑻𝒊̣𝒄𝒉 𝑴𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒂 𝒏𝒈𝒐̂̀𝒊 𝑻𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈. 𝑯𝒊́𝒕 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊̣𝒑 đ𝒖̛𝒂 𝒉𝒐̛𝒊 𝒗𝒆̂̀…