chùa hoằng pháp 2019

  • Thiền Phật Giáo

    Thiền Phật Giáo

    Thiền Phật Giáo là một phương tiện phát triển tâm linh. Nó đặc biệt chuyên về rèn luyện tâm, một hợp thể quan trọng nhất trong toàn thể con người.